Integritetspolicy Invida Vårdservice

GDPR står för General Data Protection Regulation, och är en ny dataskyddsförordning som gäller inom EU från och med den 25 maj 2018. GDPR reglerar hur företag och organisationer får hantera dina personuppgifter.

För oss på Invida Vårdservice AB är din personliga integritet viktig och vi strävar efter att dina personuppgifter skyddas på bästa sätt. Att följa gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd är självklart vår målsättning. Policyn i detta dokument hjälper dig att förstå vilken information vi på Invida Vårdservice AB samlar in samt hur den sedan används

Såhär hanterar vi era personuppgifter

Vad är “personuppgifter”?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress, men även andra uppgifter relaterat till den fysiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos en person.

Hur behandlar vi dina personuppgifter? Vad för slags säkerhet har vi?
Vårt mål är att alltid tillhandahålla högkvalitativ vård till dig och för att kunna göra det samlar vi in personuppgifter om dig som beskrivet ovan. Tillgång till denna data är begränsad till personer som tillhandahåller vård till dig eller som en del av vårt kontinuerliga kvalitetsarbete och produktutveckling. Invida Talk tar din säkerhet på största allvar och jobbar ständigt med att säkerställa säkerheten i våra system.

Vilka personuppgifter behandlas
Vi behandlar grundläggande personuppgifter så som namn, adress, personnummer och telefonnummer och information för att kunna behandla dig med KBT och stöd samtal samt erbjuda dig andra specifika tjänster som inkluderar uppföljning (under och efter behandling) och forskning (efter ditt godkännande)

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Dina uppgifter sparas så länge de är relevanta och riktiga men aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning och bokföringslagen.

$value['s_innehall_bild']['alt'];
$value['s_innehall_bild']['alt'];

Om du vill ändra radera eller granska dina personuppgifter

Om du vill ha information om den data vi har sparad gällande dig ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på vår hemsida www.invida.se. Den kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. Om dina Personuppgifter ändras, vänligen informera Invida Vårdservice AB om detta. Invida Vårdservice AB tar inte ansvarar för problem som uppstår som en följd av att Personuppgifter är gamla eller felaktiga om du underlåtit att informera oss om ändringen. Invida Vårdservice AB kommer att, på din begäran eller när Invida Vårdservice AB upptäcker det, korrigera eller radera felaktig eller ofullständig information. Du har även rätt att utan avgift få ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag ska göras skriftligt till Invida Vårdservice AB till adressen nedan och ska vara egenhändigt undertecknad av dig samt innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som använts i kommunikation med Invida Vårdservice AB).

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling (ej retroaktivt) av dina personuppgifter genom att kontakta Invida Vårdservice AB på adressen nedan, varpå Invida Vårdservice AB kommer att förhindra sådan information från att fortsätta behandlas.